Αναφορές στην κοινωνική πραγματικότητα του τέλους του 20ου αιώνα

εκδ. Ι. Σιδέρη
Αθηνα 1996