Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Α

εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
Αθήνα 1977