Κοινωνικά Συστήματα, Τόμος Β

εκδ. Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης
Αθήνα 1978