Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Β

εκδ. Παπαζήση
Αθήνα 2001