Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Α

εκδ. Παπαζήση
Αθήνα 2000