Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Α

εκδ. Παπαζήσης
Αθήνα 1985