Οικονομική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, Τόμος Β

εκδ. Παπαζήσης
Αθήνα 1986