Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Α

εκδ. Νέα Σύνορα
Αθήνα 1979