Όψεις της διατήρησης και της μεταβολής του κοινωνικού συστήματος, Τόμος Β

εκδ. Νέα Σύνορα
Αθήνα 1980