Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη: Προβληματισμοί και Επισημάνσεις Ι

εκδ. Ι. Σιδέρη
Αθηνα 1997