Προβλήματα κοινωνικού μετασχηματισμού

εκδ. Παπαζήση
Αθήνα 1974